Thomas Stenström - Popaganda 2017Thomas Stenström - Popaganda 2017Deportees - Popaganda 2016.Deportees - Popaganda 2016.Amanda Bergman - Popaganda 2016Amanda Bergman - Popaganda 2016 Ana Diaz - Popaganda 2016 Ana Diaz - Popaganda 2016 Niki & The Dove - Popaganda 2016 Niki & The Dove - Popaganda 2016 Markus Krunegård - Popaganda 2016 Markus Krunegård - Popaganda 2016Elias - Popaganda 2016Elias - Popaganda 2016 Little Jinder - Popaganda 2016 Little Jinder - Popaganda 2016Years & Years - Popaganda 2016Years & Years - Popaganda 2016Susanne Sundfør - Popaganda 2016Susanne Sundfør - Popaganda 2016Melissa Horn - Södra Teatern 10/02/16Melissa Horn - Södra Teatern 10/02/16 Patrik Wennberg session in Göteborg Patrik Wennberg session in Göteborg